Privacy

Privacy Statement

Fysiotherapie Archipel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Daarom houdt onze praktijk zich aan de toepassing van alle voor de praktijk relevante wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit houdt o.a. in dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze worden verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn.
 • Altijd wordt uitdrukkelijk gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer dit nodig is voor verdere  verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen zonder dat in wederzijds overleg met u is besloten dat daar een noodzaak voor is.
 • Fysiotherapie Archipel is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal u hier op wijzen en deze rechten respecteren.
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
 • Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen, jonger dag 16, indien daar toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De persoonsgegevens van u als cliënt  worden uitsluitend vastgelegd ter ondersteuning van het behandelproces.
De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst.
Voor het opstellen van de behandelovereenkomst kan onze praktijk vragen om o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Beroep
 • Verzekeringsnummer
 • BSN nummer
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Archipel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor een periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.
Daarna geldt een bewaartermijn van 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. ( WGBO)
U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons.

Fysiotherapie Archipel
Paros 10
2134 AP Hoofddorp
tel 023 – 5625837
mob 06-51234531
info@fysiotherapiearchipel.nl